Adatkezelés

Az Interswitch Kft adatvédelmi és adatkezelési gyakorlata és elvei

 

1. Az Interswitch Kft

az alábbiakban teszi közzé adatvédelmi és adatkezelési elveit, mely szerint működünk és működtetjük internetes oldalainkat
Ide vonatkozó elveink nyilvánosságra hozatala azt a célt szolgálja, hogy minden természetes és jogi személlyel, szervezettel tudassuk, hogy biztosítjuk és tiszteletben tartjuk jogait, személyes adatait, és magánélethez való jogát, mely kiterjed az adataik gépi feldolgozására is.

2. Fogalmak

Személyes adat: egy konkrét természetes személlyel, azaz érintettel kapcsolatba hozható adat, vagy az adatból származtatható, az érintettre vonatkozó következtetés. Egy adat mindaddig személyes adat, amíg kapcsolata az érintettel visszaállítható.

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre vonatkozó adat. Továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok is különleges adatnak minősülnek.

Adatkezelés: Eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok módosítása és felhasználásuk megakadályozása is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése a kezelt adatokon.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik fél számára szándékosan elérhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára elférhetővé tesszük.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve szervezet, aki a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetve szükség szerint adatfeldolgozót bíz meg. Kötelező adatkezelést törvény vagy önkormányzati rendelet is elrendelhet, mely meghatározza az adatkezelés célját, feltételeit, valamint az adatkezelőt.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve szervezet, aki az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adaton végzett művelet, mely után helyreállítás nem lehetséges.

Automatizált adatállomány: emberi beavatkozás nélküli eljárással feldolgozásra kerülő adatok csoportja.

Gépi feldolgozás: részben vagy egészben automatizált eszközökkel végrehajtott adattárolás, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai művelet, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

3. Megfelelünk az adatvédelmi követelményeknek

a. Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerezzük be és dolgozzuk fel.
b. Az adatokat csak meghatározott és törvényeknek megfelelő célokra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel.
c. Adatok, melyeket tárolunk, a közölt adatkezelési céljainknak megfelelnek, e célon felül nem bővülnek.
d. Törekszünk a pontos adatnyilvántartásra, ha szükséges, pontosítjuk azokat.
e. Adatokat olyan módon tárolunk, hogy az adatalany azonosítását csak a tárolás céljának megfelelő ideig teszi lehetővé.
f. Nem dolgozunk fel gépi úton faji eredetre, politikai véleményre, vallásra, meggyőződésre, egészségi állapotra, szexuális életre, büntetett előéletre vonatkozó adatot
g. Az adatállományainkban tárolt személyes adatok védelme érdekében törekszünk a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, a véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, illetve terjesztés elkerülésére és megakadályozására.

4. Garanciáink

a. Honlapunk látogatójának, ügyfelünknek, előfizetőnk kérésére tájékoztatást adunk arról, hogy személyes adatait automatizált állományban tároljuk-e, az adatkezelésünk céljáról, valamint magunkról, mint az adatállomány kezelőjéről.
b. Kérésre és indokolt esetben biztosítjuk az adatok helyesbítését.
c. Biztosítjuk kérés esetén, hogy az általunk kezelt adat egyszerűen és az elvégezhető leggyorsabban törlésre kerüljön.
d. Tájékoztatást adunk szükség esetén a jogorvoslati lehetőségről.
e. Az adatkezelésünkkel érintett kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, vagy megbízott feldolgozónk által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozóról, adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
f. Kérelem esetén törekszünk a lehető legrövidebb idejű válaszadásra, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást adunk.
g. Tisztában vagyunk azzal, hogyha az adatkezelésünkkel megsértjük egy érintett jogait, akkor az érintett bírósághoz fordulhat.
h. Tudomásunk van arról, hogy az adatkezelőként az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem követelményeinek megszegésével általunk másnak okozott kártért felelősek vagyunk.
i. Személyes adatot csak akkor kezelünk, ha ahhoz az érintett hozzájárul.
j. Adatot nyilvánosságra csak az érintett hozzájárulásával hozunk, különleges adat esetében csak írásbeli hozzájárulással tesszük ezt. Kétség esetén azt vélelmezzük, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
k. Személyes adatot csak üzleti céljaink érdekében, vagy jogaink gyakorlása és kötelezettségünk teljesítése érdekében kezelünk. Üzleti célunk az ügyfélszerzés, ügyfelek kiszolgálása és az ennek érdekében folytatott tájékoztatás. Adatkezelésünk minden szakaszában megfelelünk e célok egyikének.
l. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelési célunknak megfelel, a céljaink megvalósuláshoz elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

5. Irányelveink

a. Kötelezzük magunkat, hogy érdeklődőink és ügyfeleink bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatást adunk az adatfelvétel céljáról és adatkezelési elveinkről.
b. Ha személyes adat megadását jogszabály írja elő, akkor megjelöljük az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
c. Ha az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni a korábban felvett adatokat, erről a felhasználót tájékoztatjuk és előzetes hozzájárulást kérünk a más témában történő használatra. Az érintettnek előzetesen lehetőséget biztosítunk, hogy más témában történő adatfelhasználásunk esetén a felhasználást megtilthassa.
d. Semmilyen szankciót nem érvényesítünk olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
e. Gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek és megakadályozzuk megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
f. Ha külső segítséget veszünk igénybe az adatok feldolgozásában, megköveteljük az adatvédelmi és adatkezelési elveink betartását.